Cùng dự có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương, địa phương.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết, 8 tháng năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các biện pháp, giải pháp vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển KTXH và đạt được kết quả tích cực, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đạt 7,8% đứng thứ 6/14 tỉnh vùng trung du miền núi. Thu NSNN 8 tháng đạt 6.289 tỷ đồng, bằng 111% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng bằng 55,9% kế hoạch, xếp 03/63 cả nước.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời chỉ rõ khó khăn thách thức và những tồn tại và hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Tăng trưởng các ngành chưa đồng đều. Chưa tự cân đối được chi thường xuyên; Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết còn hạn chế, quy mô nhỏ. Chưa thu hút được nhiều dự án lớn và nhà đầu tư có năng lực. Phát triển du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chất lượng chưa cao;  Kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu: Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, là một địa phương có nhiều thế mạnh và vị trí lợi thế đặc biệt cả về an ninh, quốc phòng, kết nối phát triển du lịch, dịch vụ, giao thương quốc tế, Phú Thọ cần phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ; Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp; Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển KTXH, đặc biệt tập trung thực hiện tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; Cơ cấu lại để công nghiệp thực sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; Tận dung tối đa cơ hội, nguồn lực cho đầu tư, phát triển; tập trung xây dựng Phú Thọ thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên hoàn giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế. Triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ.

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; Bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử và các di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc và con người Phú Thọ. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm.

Về các kiến nghị của Tỉnh Phú Thọ trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh./.